Algemene Voorwaarden Speelmuurtje

 

Speelmuurtje is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 72625406 en is gevestigd aan Stationsplein 26 (6512 AB) te Nijmegen.

 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Speelmuurtje is de eenmanszaak van L. Spelier.
3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 4. Koper: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper. 5. Verkoper: de aanbieder van producten aan Koper, hierna: Speelmuurtje.
6. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper. 7. Producten: de producten die door Speelmuurtje worden aangeboden zijn speelsystemen. 8. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Speelmuurtje.
9. Website: de website die Speelmuurtje gebruikt is https:// www.speelmuurtje.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Speelmuurtje en iedere overeenkomst tussen Speelmuurtje en een Koper en op elk product dat door Speelmuurtje wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Speelmuurtje, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Speelmuurtje aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Speelmuurtje zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de algemene voorwaarden van Speelmuurtje zijn van toepassing.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Speelmuurtje is overeengekomen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Speelmuurtje gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd. 2. Speelmuurtje is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Speelmuurtje het recht een
overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Speelmuurtje gegronde reden te weigeren 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Speelmuurtje niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Speelmuurtje kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
4. Levertijden in offertes van Speelmuurtje zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Speelmuurtje niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
2. Een Aanbod kan door Koper via de webshop, per e-mail en telefonisch gedaan worden. 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Speelmuurtje, zal Speelmuurtje de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen. Indien de overeenkomst telefonisch tot stand is gekomen, zal Speelmuurtje de bestelling per e-mail bevestigen. 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Speelmuurtje daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen. 5. Speelmuurtje is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen. 6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Speelmuurtje die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
7. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing.

 

Artikel 4A Duurtransacties
1 Koper, kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van een maand en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels. Indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt kan hij deze overeenkomst slechts met een opzegtermijn van drie maanden, conform de overeengekomen opzeggingsregels opzeggen.
2 De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Koper is aangegaan.
3 Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.
4 Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Speelmuurtje zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Speelmuurtje het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Speelmuurtje aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Speelmuurtje worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Speelmuurtje zijn verstrekt, heeft Speelmuurtje het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 4. Speelmuurtje kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
5. Speelmuurtje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Speelmuurtje is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Speelmuurtje bekend was.
6. Koper vrijwaart Speelmuurtje voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is. 7. Indien en voor zover Speelmuurtje, door welke reden dan ook, de door Koper geplaatste order niet kan leveren, is klant slechts gerechtigd om de groothandelswaarde van de producten te ontvangen.

 

Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Speelmuurtje.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Speelmuurtje of er door andere omstandigheden buiten de macht van Speelmuurtje enige vertraging ontstaat, heeft Speelmuurtje recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Speelmuurtje schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Speelmuurtje gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd door Speelmuurtje of een externe vervoerder is Speelmuurtje, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
7. Indien Speelmuurtje gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Speelmuurtje ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien Speelmuurtje een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Speelmuurtje levert, indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product met 3 weken op het door Koper in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. De uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 6 weken.
9. Speelmuurtje is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Speelmuurtje is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
11. Speelmuurtje behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 6A Verpakking en transport
1. Speelmuurtje verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering van die emballage, waarvoor het gebruikelijk is om afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen).
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. 4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Speelmuurtje niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.
6. Indien Koper overeenkomst dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Koper.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Speelmuurtje erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Speelmuurtje te worden gemeld op info@speelmuurtje.nl met vermelding van het factuurnummer. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Speelmuurtje op de wijze zoals door Speelmuurtje aangegeven. Speelmuurtje heeft het recht om maatwerkproducten te weigeren, of onder bijzondere, nader overeen te komen voorwaarden te accepteren.
5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Speelmuurtje, conform de retourinstructies van Speelmuurtje.
6. Indien Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening. 7. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het opgegeven retouradres. Vestigingsadres: Stationsplein 26 , 6512 AB te Nijmegen.
8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
9. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te
schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Speelmuurtje te wijten is, zal Speelmuurtje na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Speelmuurtje.
11. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.
Artikel 8 Gebruik Product en onderhoud
1. Ingeval van storing van het product dient Koper contact op te nemen met Speelmuurtje. Indien onderhoud nodig is, zal Speelmuurtje Koper in contact brengen met een bedrijf dat onderhoud en reparatie kan verrichten.
2. Koper kan het speelsysteem zelf op eenvoudige wijze installeren. Koper heeft hiervoor een stabiele internetverbinding nodig. Zonder internet zal het product niet functioneren.
3. Koper dient zich te onthouden van alle gedragingen en inbreuken welke schade kunnen toebrengen aan het systeem.

 

Artikel 9 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst. Afscheep of aflevering komen ten gunste of ten laste van Koper. 4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Speelmuurtje geen invloed heeft, kan Speelmuurtje deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen. 5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Speelmuurtje naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

 

Artikel 10 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient per vooruitbetaling op factuurbasis binnen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen in de valuta waarin is gefactureerd te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Speelmuurtje. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Speelmuurtje een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
4. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens Speelmuurtje aanvangt met haar dienstverlening.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Speelmuurtje op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Speelmuurtje heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Speelmuurtje kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening
aanwijst. Speelmuurtje kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 7. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper (indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Speelmuurtje zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
9. Indien Speelmuurtje meer of hogere kosten heeft gemaakt welke noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Speelmuurtje geleverde zaken, blijven eigendom van Speelmuurtje totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Speelmuurtje gesloten overeenkomsten is nagekomen. 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Speelmuurtje zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat Speelmuurtje zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Speelmuurtje of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Speelmuurtje zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
6. Speelmuurtje heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Speelmuurtje. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Speelmuurtje de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Speelmuurtje worden vergoedt door Koper.

 

Artikel 12 Garantie
1. Speelmuurtje staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Speelmuurtje de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Speelmuurtje, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Speelmuurtje te retourneren en de eigendom aan Speelmuurtje te verschaffen.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Speelmuurtje, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
5. Indien de door Speelmuurtje verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Speelmuurtje is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 2. Bovendien is Speelmuurtje bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Speelmuurtje gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
3. Voorts is Speelmuurtje bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Speelmuurtje op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Speelmuurtje de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.Speelmuurtje behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Speelmuurtje leidt tot aansprakelijkheid van Speelmuurtje jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Speelmuurtje in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2.Speelmuurtje is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Speelmuurtje geleverde producten is uitgesloten. 3. Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de speelsystemen door haar klanten en gebruikers. Elke schade die door Speelmuurtje ten gevolge van het handelen of nalaten van Koper geleden wordt, wordt verhaald op Koper, een en ander vermeerderd met een aanvullende schadevergoeding.
4. Speelmuurtje is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
5. Speelmuurtje is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Speelmuurtje staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Speelmuurtje verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 7. Speelmuurtje wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten welke door Speelmuurtje worden aangeboden dienen enkel conform de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant en softwareleverancier gebruikt te worden. Bij twijfel dient een Koper en/of gebruiker contact op te nemen met Speelmuurtje.
8. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Speelmuurtje vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Speelmuurtje binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 15 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Speelmuurtje verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

 

Artikel 16 Overmacht
1. Speelmuurtje is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Speelmuurtje, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Speelmuurtje zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Speelmuurtje en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Speelmuurtje buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Speelmuurtje heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Speelmuurtje zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo veel Speelmuurtje ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Speelmuurtje gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Speelmuurtje berusten uitsluitend bij Speelmuurtje en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Speelmuurtje rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Speelmuurtje. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Speelmuurtje opgeleverde zaken, dient Speelmuurtje expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Speelmuurtje rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. 4. Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Speelmuurtje vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Koper Speelmuurtje hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
5. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Speelmuurtje, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 15.000,- euro (zegge: vijfentienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 18 – Geheimhouding


1. Speelmuurtje en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. 2. Indien Speelmuurtje op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Speelmuurtje zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Speelmuurtje niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Speelmuurtje en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Speelmuurtje gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Speelmuurtje de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan op info@speelmuurtje.nl.
2. Indien Speelmuurtje op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 – Klachten


1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Speelmuurtje of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@speelmuurtje.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Speelmuurtje de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Speelmuurtje zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Speelmuurtje en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Speelmuurtje en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.